Two Week Second Level Irish Course (11-22 July 2022)  Click Here for details

Húla Húla: A Fun Irish Camp For Primary School Children Week 1 (11 – 15 July 2022) Click Here for details

Húla Húla: A Fun Irish Camp For Primary School Children Week 2 (18 – 22 July 2022) Click Here for details


Coláiste Thuama Nua is a two week Irish language course in July designed and directed by experienced Irish teachers Aidan Burke, Colm Breathnach, Cathal Ó Conaire and James Moran located at Gaelscoil Iarfhlatha in Tuam.

This college was set up in 2018 to make the learning of Irish an enjoyable and positive experience. The course includes carefully graded courses with levels from 3rd class Primary School to Leaving Cert Higher Level with emphasis on oral, aural, written skills, all the literature aspects of the junior and leaving certificate courses and preparation for state examinations including the Junior Certificate and Leaving Certificate exams. Each child will have and be graded on an Oral Irish exam by experienced examiners at the end of the course.

Students will work in a supportive classroom atmosphere. Students’ safety is a priority and therefore they must remain on the college campus for the duration of the morning, Classes run from 9am to 1pm from Monday to Friday. The students will be supervised during the 20 minute break.

The course directors have written carefully planned exercises for each year level. Students may retain these booklets for revision purposes for their following year at school.


Cúrsa coicíse Gaeilge is ea é Coláiste Thuama Nua faoi threoir Aodhán de Búrca, Colm Breathnach, Cathal Ó Conaire agus Séamus Ó Móráin. Múinteoirí oilte is ea iad a bhfuil taithí na mblianta acu ag obair leis an teanga. Reáchtálfar an cúrsa i nGaelscoil Iarfhlatha i dTuaim.

Bunaíodh an Coláiste in 2018 chun go mbeadh deis ag scoláirí an Ghaeilge a fhoghlaim ar bhealach taitneamhach agus dearfach. Cuirfear cúrsaí grádaithe ar fáil ó leibhéal rang a trí na Bunscoile go dtí ardleibhéal na hArdteistiméireachta, le béim ar scileanna cainte, éisteachta agus scríofa maraon le hullmhúchán ar ghnéithe litríochta de chúrsa an Teastais Shóisearaigh agus na hArdteistiméireachta. Grádófar gach scoláire ar scrúdú béil ag deireadh an chúrsa. 

Oibreoidh scoláirí i dtimpeallacht thacúil thaitneamhach. Tabharfar tús áite do shábháilteacht na scoláirí agus dá bhrí sin, caithfear fanacht ar champas an Choláiste ar feadh na maidine. Maireann ranganna ón 9 r.n. – 1 i.n. Luan go dtí Aoine agus déanfar maoirseacht ar na scoláirí i rith an tsosa 20 nóiméad.

Tá ceachtanna curtha i dtoll a chéile go cúramach le haghaidh gach léibhéal ag stiúrthóirí an chúrsa. Is féidir le scoláirí na leabhráin seo a choimeád mar athbhreithniú don scoilbhliain dár gcionn.